Onze kringloop

 • Afvallogistiek
 • verwerking
  afval
 • recycling
  afval
 • ruimtelijk ontwerp & planologie
 • bouwen vastgoed & infrastructuur
 • mensen aan
  het werk
 • logistiek verkeer
 • controleren & certificeren
 • externe ontwikkelingen
 • nieuwe inzichten & innovatie
 • slopen vastgoed
  & infrastructuur
 
Circulaire economie

kring-loop-eco-no-mie

economie die gekenmerkt wordt door de productie en het (her)-gebruik van duurzame goederen

tegenovergestelde van: wegwerpeconomie

 • Afvallogistiek

  Het transport van afval is vaak complex en omgeven met wet- en regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in afvoer en transport van afvalstoffen en secundaire bouwstoffen. Veiligheid, stiptheid, efficiëntie en duurzaamheid zijn daarbij onze kernwaarden. 

 • verwerking afval

  PARO verwerkt bouw- en sloopafval: al het afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Uit dit afval wint PARO zoveel mogelijk herbruikbare stoffen.

 • recycling afval

  Recycling is volgens ons een krachtig antwoord op de toenemende grondstoffenschaarste. PARO zet dagelijks haar  kennis en state-of-the-art installaties in om afvalstoffen te recyclen in secundaire bouwstoffen of herbruikbare deelstromen.

 • ruimtelijk ontwerp & planologie

  Veranderende behoeften  leiden tot nieuwe ideeën over de inrichting en benutting van de (openbare) ruimte. De planologen en adviseurs van buro ontwerp & omgeving vertalen ze in robuuste ontwerpen en plannen.

 • bouwen vastgoed & infrastructuur

  Ontwikkelingen en behoeften leiden tot nieuwe zienswijzen op vastgoed en infrastructuur. buro ontwerp & omgeving ondersteunt partijen bij het maken van ontwerpen en ruimtelijke plannen. GMP Vastgoed ontwikkelt nieuwe projecten en beheert duurzaam bestaand vastgoed.

 • mensen aan het werk

  De meeste mensen brengen een groot deel van hun leven in gebouwen door. Hun gebruikersbehoeften bepalen welke eisen ze aan die gebouwen stellen. buro ontwerp & omgeving adviseert partijen bij de ruimtelijke vertaling ervan. Human Issue ondersteunt bij mvo en duurzaam ondernemen.

 • logistiek verkeer

  De 24-uurseconomie stelt steeds hogere eisen aan het vervoer van goederen, mensen en informatie. Goede verbindingen zijn vitaal.  buro ontwerp & omgeving adviseert overheden en bedrijven over de ruimtelijke dimensies van logistieke vraagstukken.

 • controleren & certificeren

  Maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven opereren integraal duurzaam. Ze wegen voortdurend belangen en effecten af. Human Issue ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van metingen en audits van duurzame en sociale innovatie.

 • externe ontwikkelingen

  Sociale, economische, ecologische, demografische en technologische trends beïnvloeden het denken en handelen van mensen, bedrijven en overheden. PARO, buro ontwerp & omgeving en Human Issue sparren – samen of alleen – met partijen over strategische kansen en bedreigingen.

 • nieuwe inzichten & innovatie

  Vernieuwing – van producten, diensten, processen – kan in allerlei verbanden, op allerlei plaatsen en op allerlei niveaus plaatsvinden. Onze bedrijven initiëren, leiden en voeden innovatieprocessen binnen overheden en bedrijven.

 • slopen vastgoed & infrastructuur

  Trends en ontwikkelingen kunnen ook leiden tot het slopen van verouderd en niet meer kansrijk te transformeren vastgoed en infrastructuur. buro ontwerp &        omgeving adviseert partijen     hierin. PARO recyclet de      afvalstromen duurzaam en economisch rendabel.